Ogłoszenie przetargu


Komisja Przetargowa Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Henryka Dąbrowskiego ogłasza przetarg pisemny nieograniczony ofertowy na zbycie:

– prawa  wieczystego użytkowania  nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 84/5  AM-8 o powierzchni  0,2103 ha  w  obrębie  Wrocław – Południe położonej przy ul H. Dąbrowskiego we Wrocławiu

– prawa  własności posadowionego na niej budynku dla której Sąd Rejonowy we Wrocławiu – Krzyki  – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00098877/1

 

 1. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży położona jest przy ulicy Henryka Dąbrowskiego nr 42 we Wrocławiu blisko dworca PKP i PKS.

Działka przedmiotowa to płaska parcela gruntu o powierzchni 0,2103 ha, zabudowana budynkiem biurowym o dwóch skrzydłach A i B i powierzchni użytkowej 3287,10 m2.

Wejście do budynku znajduje się w centralnej części skrzydła A i skrzydła B, oba wychodzą na plac asfaltowy z miejscami postojowymi z automatycznym dozorem. Przed budynkiem znajduje się pochylnia dla osób niepełnosprawnych.

Budynek główny skrzydło A ma 5 nadziemnych kondygnacji, a budynek B ma 3 kondygnacje oraz poddasze. Całość jest podpiwniczona.

Nieruchomość posiada wszystkie media miejskie, a budynek główny wyposażony jest w windę osobową.

Nieruchomość ujęta jest w gminnym rejestrze  zabytków jako budynek biurowy. Przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest w planie przestrzennego  zagospodarowania symbolem 1MW-U.

 

 1. Celem przetargu pisemnego nieograniczonego jest wybór najkorzystniejszej cenowo oferty spełniającej postawione wymagania formalno-prawne określone w warunkach przetargu.

 

 1. Cena wywoławcza w/w nieruchomości do przetargu wynosi 30 000 000,- zł.  brutto   (słownie złotych; trzydzieści milionów)

 

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, nie później niż do 17 października 2022 roku (data wpływu na konto sprzedającego),  w wysokości 5% ceny wywoławczej  nieruchomości tj. 1 500 000,- zł. (słownie złotych; jeden milion pięćset tysięcy)  na rachunek bankowy RZRS „SCh” : 91 1240 6726 1111 0000 5637 8038. Wpłacenie wadium  jest warunkiem  uznania oferty za skutecznie złożoną i przyjęcia warunków przetargu . Za termin wpłaty wadium uważa się dzień wpływu wadium  na rachunek bankowy Związku. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość której wpłata dotyczy. Wadium zwraca się w ciągu 3 dni  po zakończeniu przetargu. Uczestnikowi, który wygrał przetarg zalicza się go na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej .

 

 1. W a r u n k i e m u c z e s t n i c t w a w   p r z e t a r g u    j e s t   :

– złożenie do 30 września 2022r. pisemnej oferty zgodnie z regulaminem i warunkami przetargu zamieszonymi na stronie internetowej RZRS „SCh” www.rzrssch.wroclaw.pl       

 

 1. Termin składania ofert

Oferty tylko w języku polskim , w szczelnie zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,OFERTA – ZAKUP NIERUCHOMOŚCI”      ul H. Dąbrowskiego 42  należy składać w terminie do 30 września 2022 r. za pośrednictwem poczty za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Związku  ul. H. Dąbrowskiego 42, 50-457 Wrocław lub osobiście w sekretariacie RZRS „SCh” czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.00.

 

 1. Rozstrzygnięcie przetargu

Otwarcie ofert, część jawna przetargu odbędzie się 19 października 2022r., o godz.11.00 w sali konferencyjnej Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „SCh”  ul. Dąbrowskiego 42 ( 5 piętro – windą )

rozstrzygnięcie część  niejawna – wybór najkorzystniejszej cenowo oferty nastąpi w dniu 22 października 2022 r.
o godzinie 11.00

W przypadku złożenia równorzędnych cenowo ofert Komisja Przetargowa poinformuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu  w formie licytacji  .

 

 1. 8. Oferent jest uprawniony do oględzin nieruchomości po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Oględziny odbędą się
  w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg.

 

9.Komisja Przetargowa zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn .

 

 1. Pełna treść przetargu podana została do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Związku https:/www. rzrssch.wroclaw.pl Szczegółowych informacji o przetargu oraz stanie prawnym nieruchomości można uzyskać pod numerem  666 021 396.

Zdjęcia:

Przetarg - budynek zdęcie 3 - Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" we Wrocławiu

Przetarg – budynek zdęcie 3 – Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” we Wrocławiu

Przetarg - Zdjęcie Bank Pekao-budynek I - Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" we Wrocławiu

Przetarg – Zdjęcie Bank Pekao-budynek I – Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” we Wrocławiu

Przetarg - pokój zdjęcie I - Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" we Wrocławiu

Przetarg – pokój zdjęcie I – Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” we Wrocławiu

Przetarg - budynek zdęcie 1 - Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" we Wrocławiu

Przetarg – budynek zdęcie 1 – Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” we Wrocławiu

Przetarg - budynek zdęcie 2 - Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" we Wrocławiu

Przetarg – budynek zdęcie 2 – Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” we Wrocławiu

Przetarg - hol zdjęcie I - Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" we Wrocławiu

Przetarg – hol zdjęcie I – Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” we Wrocławiu

Dokumenty:

Treść ogłoszenia
Regulamin przetargu na zbycie nieruchomości RZRSSCH