business, signature, contract-962355.jpg

Statut RZRS „SCh” – 2021 r.

1
STATUT
Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni ,,Samopomoc Chłopska”
we Wrocławiu
(tekst jednolity)
Zawiera zmiany zatwierdzone przez Zjazd Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” we Wrocławiu: Uchwałą nr 1 z 15.12.2000 r, Uchwałą nr 7/2006 z 30.06.2006 r, Uchwałą nr 1/2008 z dnia 31.01.2008 r, Uchwałą nr 7/2016 z dnia 20.06.2016 r. oraz Uchwałą nr 7/2021 z 17.09.2021 r.
I. Postanowienia ogólne
§1

 1. Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni ,, Samopomoc Chłopska”, zwany dalej Związkiem z prawem używania skrótu: RZRS ,,SCh”, jest dobrowolną, samorządną organizacją spółdzielczą, posiadającą osobowość prawną, utworzony przez Spółdzielnie ,,Samopomoc Chłopska”.
 2. Związek działa na podstawie ustawy Prawo Spółdzielcze, innych ustaw i przepisów oraz niniejszego statutu.
 3. Majątek Związku jest prywatną własnością jego członków.
 4. Czas trwania Związku nie jest oznaczony.
  § 2
 5. Siedzibą Związku jest miasto Wrocław.
 6. Związek działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w obrębie określonym Uchwałami Zjazdu Delegatów Związku.
 7. Związek może przystępować do krajowych i zagranicznych organizacji Spółdzielczych oraz innych organizacji lub zawierać z nimi umowy w celu realizacji zadań statutowych.
  § 3
  (uchylony)
  II. Cele i przedmiot działania Związku
  .
  § 4
 8. Celem Związku jest wykonywanie ustawowych funkcji lustracyjnych oraz udzielanie pomocy zrzeszonym spółdzielniom w ich działalności statutowej.
 9. Związek prowadzi na rzecz zrzeszonych spółdzielni działalność lustracyjną, instruktażową, doradczą i szkoleniową.
 10. Związek reprezentuje interesy zrzeszonych spółdzielni wobec organów administracji państwowej i organów samorządu terytorialnego.
 11. Związek reprezentuje interesy zrzeszonych spółdzielni za granicą.
 12. Związek inicjuje rozwijanie współpracy miedzy spółdzielniami oraz współdziałanie z placówkami naukowo – badawczymi.
 13. Związek wykonuje inne zadania przewidziane w ustawie Prawo Spółdzielcze oraz w statucie Związku.
  2
 14. Przedmiotem działalności Związku zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:
  1) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z), jako przedmiot działalności przeważającej.
  2) Działalność organizacji profesjonalnych (94.12.Z).
  3) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z).
  4) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z).
  § 5
 15. Dla realizacji ustawowych i statutowych zadań Związek:
  a) przeprowadza lustrację działalności zrzeszonych spółdzielni oraz współdziała w usuwaniu stwierdzonych w czasie lustracji nieprawidłowości i usterek,
  b) analizuje i kontroluje gospodarność, celowość i rzetelność realizacji przez spółdzielnię jej celów ekonomicznych,
  c) udziela zrzeszonym spółdzielniom pomocy, zwłaszcza w formie instruktażu, konsultacji i fachowego doradztwa – szczególnie w sprawach finansowych i samorządowo – organizacyjnych,
  d) działa na rzecz ochrony interesów zrzeszonych spółdzielni i ich członków,
  e) inicjuje i propaguje nowoczesne formy i metody gospodarowania w spółdzielniach,
  f) udziela pomocy organizacyjnej w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych,
  g) upowszechnia prawo, wspiera działalność samorządową w zrzeszonych spółdzielniach,
  h) organizuje szkolenia w zakresie statutowych zadań spółdzielni,
  i) udziela pomocy organizacyjno – metodycznej w doskonaleniu zawodowym pracowników spółdzielni,
  j) rozpowszechnia poradniki i informatory dla potrzeb spółdzielni i ich organów,
  k) współdziała ze strukturami spółdzielczymi w kraju i za granicą oraz ze spółdzielniami w regionie,
  l) inicjuje i organizuje przedsięwzięcia w interesie Związku i jego rozwoju,
  m) podejmuje działania zapewniające Związkowi właściwą pozycję we władzach spółdzielczych i samorządowych.
 16. Związek może wykonać odpłatnie zadania wymienione w ust. 1 także na rzecz spółdzielni niezrzeszonych w Związku.
  III. Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki
  § 6
  1.
  a) Członkiem Związku może być tylko spółdzielnia z terenu województwa dolnośląskiego,
  b) Każdego zrzeszonego członka reprezentuje na Zjeździe jeden delegat wybrany zgodnie z zapisami art. 38 § 1 pkt 12 Prawa Spółdzielczego
 17. Zrzeszanie w Związku jest dobrowolne i nie pociąga za sobą odpowiedzialności za zobowiązania Związku.
 18. Związek zrzesza co najmniej 10 spółdzielni.
  3
 19. Spółdzielnia przystępująca do Związku składa deklarację podpisaną przez uprawnione osoby oraz wnosi wpisowe w wysokości 10.000,00 złotych. Nowo przystępującą spółdzielnią może być tylko spółdzielnia z branży Spółdzielczość Gminna ,,Samopomoc Chłopska” z terenu województwa dolnośląskiego.
 20. Wpisowe płatne jest jednorazowo z chwilą złożenia deklaracji na członka Związku. W razie odmowy przyjęcia do Związku wpisowe podlega zwrotowi.
  § 7
 21. Członkowie Związku mają prawo:
  a) brać udział przez swoich delegatów w Zjeździe Związku z czynnym i biernym prawem wyborczym do jego organów statutowych oraz z prawem do podejmowania uchwał na zasadach określonych w niniejszym statucie,
  b) do lustracji i innych form doradztwa, pomocy, instruktażu na zasadach określonych, uchwałami Zjazdu Związku,
  c) (uchylono),
  d) zgłaszać pod adresem Związku uzasadnione postulaty i wnioski,
  e) wystąpić ze Związku,
  f) przeglądać sprawozdania z działalności Związku oraz protokoły lustracji z działalności Związku,
  g) żądać wydania odpisu statutu Związku i regulaminów wydanych na podstawie statutu.
 22. Członkowie Związku mają obowiązek:
  a) przestrzegania w swojej działalności zasad spółdzielczych, przepisów ustawowych i statutowych oraz uchwał Zjazdu
  b) popierania interesów spółdzielni zrzeszonych w Związku,
  c) poddania się lustracji oraz kontroli rocznych sprawozdań finansowych na zasadach określonych w przepisach obowiązującego prawa i przyjętych wniosków polustracyjnych przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni,
  d) usuwania błędów i nieprawidłowości ujawnionych podczas lustracji,
  e) terminowego opłacania składek członkowskich.
  § 8
 23. O przyjęciu na członka Związku decyduje Rada Nadzorcza na podstawie pisemnej deklaracji w ciągu miesiąca od jej otrzymania i powiadamia o tym niezwłocznie zainteresowaną spółdzielnię. Spółdzielni nie przyjętej na członka służy prawo odwołania w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały Rady Nadzorczej do Zjazdu Związku, który na najbliższych obradach rozstrzyga w sprawie ostatecznie.
 24. Członek może wystąpić ze Związku za co najmniej trzymiesięcznym wypowiedzeniem członkostwa.
 25. Członek może być wykluczony ze Związku, po wcześniejszym uprzedzeniu, jeśli w trakcie członkostwa Spółdzielnia uległa przekształceniu w nowy podmiot gospodarczy, nastąpiła zmiana struktury właścicielskiej lub Spółdzielnia nie wypełnia obowiązków statutowych, a w szczególności, gdy nie poddaje się lustracji, nie wykonuje przyjętych przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni wniosków polustracyjnych, nie uiszcza przez okres 1 roku składek na działalność Związku lub w inny sposób godzi w porządek prawny oraz wspólnotę interesów członkowskich.
 26. Decyzję o wykluczeniu członka podejmuje Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy uchwałą co najmniej 2/3 głosów obecnych. Członek ma
  4
  prawo w ciągu 14 dni od daty powiadomienia o wykluczeniu odwołać się do Zjazdu Związku, który na najbliższych obradach rozstrzyga w sprawie ostatecznie.
 27. Ustanie osobowości prawnej członka Związku powoduje ustanie jego członkostwa w Związku. Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu może stwierdzić ustanie członkostwa w Związku, po prawomocnym ogłoszeniu upadłości zrzeszonego członka.
 28. Członek wstępujący, występujący lub wykluczony ze Związku obowiązany jest uiścić składkę na działalność Związku za okres trwania członkostwa.
 29. Wysokość składki członkowskiej uchwala Zjazd Związku.
 30. Na wniosek członka związku Rada Nadzorcza może stosować, w uzasadnionych przypadkach okresowe zmiany co do wysokości oraz terminów wnoszonych składek członkowskich.
  IV. Organy Związku
  § 9
 31. Organami Związku są:
  1) Zjazd Delegatów, zwany dalej Zjazdem
  2) Rada Nadzorcza
  3) Zarząd
 32. Wobec członków Rady Nadzorczej i Zarządu ma zastosowanie rozdział 4 Prawa spółdzielczego o przepisach wspólnych zawartych w art. od 56 do 58.
  § 10
 33. Zjazd jest najwyższym organem Związku.
 34. Każdego zrzeszonego w Związku członka reprezentuje na Zjeździe jeden delegat spółdzielni wybrany przez uprawniony statutowy organ.
 35. W Zjeździe mogą uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej, Prezes Zarządu Związku oraz członkowie Rady Nadzorczej nie będący delegatami, a także osoby zaproszone przez zwołującego Zjazd.
 36. Do właściwości Zjazdu należy:
  a) zatwierdzanie porządku i uchwalanie regulaminu obrad,
  b) ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej,
  c) uchwalanie zmian statutu oraz jego tekstu jednolitego,
  d) uchwalanie wysokości wpisowego oraz uchwalanie wysokości składek członkowskich dla członków Związku,
  e) zatwierdzanie sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej i Zarządu,
  f) zatwierdzanie sprawozdań rocznych, sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,
  g) podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu,
  h) uchwalanie kierunków i programów działalności Związku w zakresie jego zadań statutowych,
  i) podejmowanie uchwał o tworzeniu i przeznaczeniu funduszy,
  j) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się i podziału Związku oraz jego likwidacji,
  k) podejmowanie uchwał w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Związek może zaciągnąć,
  l) podejmowanie uchwał w sprawie wyboru i odwołania Prezesa Zarządu Związku,
  5
  m) podejmowanie uchwał dotyczących decyzji Rady Nadzorczej w sprawie odmowy przyjęcia na członków Związku oraz wykluczenia i wykreślenia
  z rejestru członków Związku,
  n) podejmowanie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
  5.
  1) Zjazd zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
  2) Zarząd zwołuje także Zjazd na żądanie:
  a) Rady Nadzorczej lub co najmniej jednej trzeciej delegatów członków Związku,
  b) żądanie zwołania Zjazdu składa się na piśmie z podaniem celu zwołania Zjazdu,
  c) Zjazd zwołuje Zarząd w takim terminie aby mógł się odbyć w ciągu sześciu tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeśli to nie nastąpi Zjazd zwołuje Rada Nadzorcza lub Krajowa Rada Spółdzielcza na koszt Związku.
  3) Zawiadomienia o zwołaniu Zjazdu, zawierające termin, miejsce i projekt porządku obrad wysłane są listami poleconymi nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem Zjazdu
  3a) Uprawnieni do żądania zwołania Zjazdu mogą również żądać zamieszczenia
  oznaczonych spraw w porządku obrad, pod warunkiem wystąpienia
  z żądaniem nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem Zjazdu.
  4) Zjazd może podejmować uchwały jedynie objęte porządkiem obrad z uwzględnieniem przepisów zawartych w art. 49 § 4 Prawa Spółdzielczego.
  5) Uchwały Zjazdu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
  6) Uchwały dotyczące wyboru lub odwołania członków organów statutowych Związku tj. Rady Nadzorczej i Zarządu podejmowane są bezwzględną większością ważnie oddanych głosów w tajnym głosowaniu w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
  7) Przy zmianach statutu Związku wymagane są uchwały podejmowane większością dwóch trzecich głosów, a przy likwidacji Związku większością trzech czwartych głosów – w obecności co najmniej połowy uprawnionych delegatów.
  8) Tajne głosowanie nad innymi uchwałami nie wymienionymi w ust. 6 powinno być przeprowadzone po zgłoszeniu stosownego wniosku przyjętego zwykłą większością głosów.
  9) Tryb i zasady obradowania Zjazdu określa regulamin zatwierdzony przez Zjazd.
  § 11
 37. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Związku. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
 38. Liczebny skład Rady Nadzorczej ustala Zjazd na każdą kadencję od 3 do 5 członków.
 39. Radę Nadzorczą wybiera Zjazd w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów będących delegatami członków zrzeszonych w Związku. Za wybranych do Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali bezwzględną większość głosów (tj. 50% +1) w obecności najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 40. W razie zaistnienia okoliczności przewidzianych w ust. 5 niniejszego paragrafu, Rada Nadzorcza w trakcie bieżącej kadencji może uzupełnić swój skład
  6
  powołując tych kandydatów, którzy w kolejności otrzymali największą liczbę głosów albo działać w zmniejszonej liczbie, jeżeli pozostaje nadal w jej składzie co najmniej 2/3 członków wybranych na Zjeździe.
 41. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa przed upływem kadencji na skutek:
  a) zrzeczenia się mandatu,
  b) ustania członkostwa spółdzielni w Związku,
  c) odwołania przez Zjazd,
  d) utraty członkostwa w spółdzielni,
  e) śmierci.
 42. Rada Nadzorcza wybiera w jawnym głosowaniu ze swego grona: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.
 43. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  a) nadzór i kontrola działalności Zarządu, zwłaszcza w zakresie przestrzegania przepisów prawa i statutu oraz ocena jego działalności,
  b) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Związku,
  c) wnioskowanie wysokości składek członkowskich Zjazdowi Związku,
  d) podejmowanie uchwał o przyjmowaniu oraz wykluczaniu i wykreślaniu członków Związku,
  e) rozpatrywanie skarg na działalność Związku,
  f) zatwierdzanie planów pracy Związku, rozpatrywanie sprawozdań oraz nadzór, kontrola i ocena bieżącej działalności,
  g) kontrola rocznych sprawozdań finansowych Związku,
  h) zatwierdzanie określonych w statucie regulaminów oraz analizowanie wyników lustracji Związku,
  i) upoważnianie Zarządu do przyjmowania spadków, zapisów i darowizn na rzecz Związku oraz nabywania nieruchomości,
  j) podejmowanie uchwał o umorzeniu nieściągalnych należności Związku,
  k) przedkładanie Zjazdowi sprawozdań ze swojej działalności, wyników lustracji oraz rozliczeń finansowych ze stosownymi wnioskami,
  l) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Związku do innych organizacji oraz wybór i odwoływanie przedstawicieli Związku w tych organizacjach,
  m) podejmowanie, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, uchwał w sprawie zawieszenia w czynnościach Prezesa Zarządu. Zawieszonego powiadamia się niezwłocznie w formie pisemnej z podaniem przyczyn,
  n) wyrażanie zgody na powoływanie i odwołanie pełnomocników Zarządu,
  o) zawieranie i rozwiązywanie umowy o pracę z Prezesem Zarządu Związku na podstawie Kodeksu Pracy,
  p) ustalanie zasad wynagradzania Prezesa Zarządu Związku.
 44. Rada Nadzorcza może w każdym czasie żądać od Zarządu wszelkich sprawozdań, wyjaśnień, udostępnienia ksiąg i dokumentów.
 45. Rada Nadzorcza wydaje Zarządowi konieczne zalecenia i przekazuje wnioski. Zarząd powiadamia o terminie i sposobie ich wykonania.
  10.
  a) Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia zwoływane są na polecenie jej przewodniczącego lub z upoważnienia przewodniczącego przez uprawnioną osobę,
  b) (uchylony),
  c) Zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej może skutecznie żądać:
 • co najmniej jedna druga składu Rady,
 • Prezes Zarządu,
  7
 • Krajowa Rada Spółdzielcza,
  d) O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej jej członków oraz Zarząd a także inne zaproszone osoby, zawiadamia się na piśmie lub przy użyciu poczty elektronicznej co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W sprawach niecierpiących zwłoki informacja o posiedzeniu Rady Nadzorczej przekazana jest przy użyciu poczty elektronicznej.
 1. Do prawomocności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność co najmniej ½ składu rady, w tym przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego.
 2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych z wyjątkiem przypadków, w których wymagana jest większość bezwzględna.
 3. W przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w ust. 7 lit m Rada Nadzorcza zobowiązana jest w terminie 30 dni od daty podjęcia uchwały, zwołać nadzwyczajny Zjazd celem podjęcia wiążących decyzji w sprawie odwołania Prezesa Zarządu Związku.
  § 12
  Komisje Rady Nadzorczej Związku są organami wewnętrznymi Rady, mogą być stałe oraz doraźnie powoływane do określonych zadań. Do stałych komisji Rady zalicza się Komisję Rewizyjną.
  § 13
  Zasady i tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Pracy Rady Nadzorczej.
  §14
 4. Zarząd kieruje działalnością Związku oraz reprezentuje go na zewnątrz. Podejmowanie decyzji nie zastrzeżonych w ustawie i statucie należy do Zarządu.
 5. Zarząd Związku jest jednoosobowy.
 6. Prezesa Zarządu wybiera Zjazd spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Prezesa Zarządu odwołuje Zjazd na wniosek Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 uprawnionych członków związku. Do trybu wystąpienia z takim żądaniem uprawnionych członków Związku zastosowanie mają odpowiednio postanowienia §10 ust. 5 pkt 2 oraz pkt 3a Statutu.
 7. Z Prezesem Zarządu stosunek pracy może być nawiązany na podstawie umowy o pracę (art. 22 Kodeksu Pracy) lub powołania (art. 68 Kodeksu Pracy). Decyzję o wyborze rodzaju stosunku pracy podejmuje Zjazd w uchwale o wyborze Prezesa Zarządu.
 8. Wyboru i odwołania Prezesa Zarządu dokonuje Zjazd w tajnym głosowaniu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
  6.
  a) Prezes Zarządu jest wybierany na czas nieoznaczony.
  b) Zjazd Związku może odwołać Prezesa Zarządu Związku w razie nie udzielenia mu absolutorium bez obowiązku zamieszczania tej czynności w porządku obrad Zjazdu.
  c) W razie zaistnienia okoliczności przewidzianych w ust. 6 lit. b Zjazd może niezwłocznie z własnej inicjatywy, wybrać nowego Prezesa na zasadach i trybie określonym w ust. 3, bez obowiązku zamieszczania tej czynności w porządku obrad Zjazdu.
  8
  d) Zgodnie z art. 56 § 1 Prawa Spółdzielczego w przypadku braku kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu, Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.
 9. Odwołanie lub zawieszenie w czynnościach Prezesa Zarządu Związku nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.
 10. Do kompetencji Zarządu należy :
  a) organizowanie działalności Związku,
  b) powoływanie i odwoływanie, za zgodą Rady Nadzorczej, pełnomocników oraz ustalanie zakresu ich pełnomocnictwa,
  c) reprezentowanie Związku i zrzeszonych w nim członków na zewnątrz,
  d) organizowanie działalności, udzielanie pomocy i innych prac na rzecz członków w zakresie określonym przepisami prawa i statutu Związku,
  e) realizacja uchwał Zjazdu i Rady Nadzorczej,
  f) opracowanie projektu rocznego planu działalności Związku, planu finansowego oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej,
  g) opracowanie projektu regulaminu organizacyjnego Związku i przedkładanie go do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej,
  h) przedkładanie Radzie Nadzorczej wniosków o ustalenie wysokości składek członków na finansowanie działalności Związku,
  i) (uchylony)
  j) składanie Radzie Nadzorczej i Zjazdowi sprawozdań z działalności Związku,
  k) wykonywanie innych czynności i podejmowanie decyzji związanych z działalnością Związku nie zastrzeżonych do właściwości nadrzędnych organów Związku.
  l) przygotowanie wniosków do Rady Nadzorczej o przyjęcie nowych członków do Związku.
 11. Oświadczenie woli za Związek składają Prezes Zarządu lub dwaj pełnomocnicy Zarządu.
  § 15
  (uchylony)
  V. Lustracja spółdzielcza
  § 16
 12. Działalność gospodarcza, finansowa i merytoryczna może podlegać lustracji przeprowadzanej przez Związek.
 13. Lustracje przeprowadza się według zasad i zakresu stosownie do obowiązujących przepisów oraz instrukcji Krajowej Rady Spółdzielczej.
 14. Na żądanie członka Związku, może być przeprowadzana lustracja pełna, częściowa lub sprawdzająca, której zakres określa organ żądający lustracji.
 15. Lustracja przeprowadzana przez Związek nie zwalnia kierownika jednostki i jej organów nadzorczych od ustawowych obowiązków zorganizowania i wykonywania w sposób właściwy kontroli wewnętrznej funkcjonalnej, w tym wynikającej z przepisów art. 44 i 46 § 1 pkt 2 Prawa spółdzielczego.
 16. Celem lustracji prowadzonej w interesie członków jest badanie działalności spółdzielni w zakresie:
  1) legalności, tj. zgodności działania z obowiązującymi przepisami prawa, statutu, regulaminami i uchwałami organów statutowych spółdzielni;
  9
  2) gospodarności, tj. celowego i oszczędnego dysponowania środkami na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom spółdzielni oraz wykazywanej należytej dbałości o właściwe zabezpieczenie majątku;
  3) rzetelności, tj. dokumentowania wszystkich czynności zgodnie ze stanem rzeczywistym, a także eliminowanie i korygowanie stwierdzonych nieprawidłowości.
  § 17.
 17. Lustrację przeprowadza delegowany przez Związek lustrator posiadający uprawnienia lustracyjne nadane w trybie określonym przez ustawę Prawo Spółdzielcze.
 18. Lustrator uprawniony jest podczas lustracji do przeglądania ksiąg i wszystkich dokumentów oraz do bezpośredniego sprawdzania stanu majątkowego lustrowanej jednostki. Kierownik jednostki i jej pracownicy obowiązani są do udzielania żądanych wyjaśnień i pomocy niezbędnej dla dokonania obiektywnej oceny spółdzielni zgodnej ze stanem faktycznym.
 19. Lustrator obowiązany jest zawiadomić Radę Nadzorczą i Zarząd o rozpoczęciu lustracji. Członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni są do uczestniczenia w lustracji.
 20. Lustrator obowiązany jest do udzielania w czasie lustracji (kontroli) doradztwa, instruktażu i wskazówek, w tym zwłaszcza dotyczących ewidencji księgowej, gospodarki finansowej, rozliczeń podatkowych oraz innych spraw związanych z przedmiotem lustracji oraz funkcjonowaniem lustrowanej jednostki.
  § 18
 21. Z czynności lustracyjnych lustrator sporządza protokół, który przedkłada Radzie Nadzorczej i Zarządowi spółdzielni. Protokół sporządzony przez lustratora ma moc dokumentu urzędowego.
 22. Podpisany przez lustratora i Zarząd protokół lustrator doręcza po jednym egzemplarzu: Radzie Nadzorczej, Zarządowi oraz organowi zarządzającemu lustrację.
 23. Celem postepowania polustracyjnego jest wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości, usprawnienie działalności spółdzielni i uniknięcie w przyszłości powtarzania się stwierdzonych błędów i niedociągnięć.
 24. Postępowanie polustracyjne obejmuje zorganizowanie po zakończeniu lustracji posiedzenia Rady Nadzorczej i Zarządu w celu przedstawienia wyników lustracji oraz wniosków polustracyjnych.
  VI. Finanse i rachunkowość Związku
  § 19
 25. Związek może posiadać, nabywać i zbywać majątek oraz zaciągać zobowiązania.
 26. Za swoje zobowiązania Związek odpowiada wyłącznie własnym majątkiem.
 27. Działalność Związku jest finansowana:
  a) ze składek, wpisowego zrzeszonych członków według zasad uchwalonych przez Zjazd,
  b) z wpływów z majątku własnego oraz sprzedaży usług,
  c) z innych przychodów w tym dotacji i darowizn.
  § 20
 28. Koszty lustracji, instruktażu i doradztwa na rzecz zrzeszonych spółdzielni, określa co do zasady Rada Nadzorcza.
  10
 29. Wszelkie koszty innych czynności, wynikające z ich indywidualnego charakteru, mogą być finansowane według zasad odrębnie ustalonych w uzgodnieniu z zainteresowanymi podmiotami.
  § 21
 30. Przychody ze składek na działalność Związku nie podlegają opodatkowaniu, a ich pozostałość niewykorzystana w roku obrachunkowym przechodzi na rok następny.
 31. Przychody z innych źródeł nie przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji zadań statutowych Związku, po pomniejszeniu o należny podatek, stanowią nadwyżkę bilansową.
 32. O przeznaczeniu nadwyżki bilansowej decyduje Zjazd Związku.
 33. Straty bilansowe Związku pokrywane są w pierwszej kolejności z funduszu zasobowego.
  § 22
 34. Związek tworzy fundusz zasobowy z wpłat wpisowego, podziału nadwyżki bilansowej i innych źródeł określonych przepisami prawa,
 35. Związek może tworzyć fundusze celowe. Zasady ich tworzenia oraz wykorzystania określa swą Uchwałą Zjazd Związku.
  a) .
  § 23
 36. Gospodarka finansowa Związku prowadzona jest na podstawie planu finansowego zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.
 37. Rachunkowość Związku prowadzona jest na podstawie zasad i przepisów określonych w aktach normatywnych.
 38. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
 39. Roczne sprawozdanie finansowe Związku podlega kontroli pod względem rzetelności i prawidłowości. Decyzję w tym zakresie podejmuje Rada Nadzorcza.
 40. Lustrację Związku na podstawie przepisów określonych w art. 91-93 w związku z art. 257 § 2 Prawa Spółdzielczego przeprowadza Krajowa Rada Spółdzielcza.
  VII. Postanowienia końcowe
  .
  § 24
 41. Przy łączeniu i podziale oraz likwidacji i upadłości Związku mają zastosowanie odpowiednio przepisy zawarte w ustawie Prawo Spółdzielcze i innych ustawach.
 42. W odniesieniu do spraw nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawowe.
  § 25
  (uchylony)

Sekretarz Zjazdu Przewodniczący Zjazdu
Ewa Rośkowicz Adam Jarząb

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *