Logo - Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni "Samopomoc Chłopska"

Postępowanie: SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W KATOWICACH, przy ul. Korfantego 105

Aneta Englot
Prezes Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie

 

Wymagania i specyfikacja

KRAJOWY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI „SAMOPOMOC
CHŁOPSKA” W WARSZAWIE

OFERUJE DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONĄ W KATOWICACH,

przy ul. Korfantego 105

 

Działka o nr ewidencyjnym 25/1 z obrębu Bogucice-Zawodowe o powierzchni 3063 m2, budynek administracyjno-biurowy usytuowany na nieruchomości, opisany w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Katowicach o nr KA1L/00025049/8, oraz udział w wysokości 7408/10000 w prawie współużytkowania wieczystego na tej nieruchomości.

 

za cenę nie niższą niż (cena wywoławcza): 9 700 000,00 złotych 

(słownie: dziewięć milionów siedemset tysięcy złotych), brutto.

 

ORAZ ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT, A NASTĘPNIE PRZYSTĄPIENIA DO ROKOWAŃ.

 

 Szczegółowy opis oferowanej nieruchomości.

Nieruchomość położona jest w północnej części miasta w zespole dzielnic Śródmiejskich w dzielnicy Koszutka. Odległość od ścisłego centrum miasta wynosi ok. 2km. Budynek wolnostojący w kształcie kwadratu z wewnętrznym dziedzińcem. Biurowiec został wybudowany w 1970r., jego powierzchnia użytkowa to 2320 m2 znajduje się na działce o powierzchni 3063 m2. Budynek  posiada 3 kondygnacje nadziemne i jedną podziemną. W budynku znajduje się 51 pokoi biurowych oraz restauracja. Ogromnym atutem nieruchomości jest parking z 15 miejscami parkingowymi, garaż mieszczący 2 samochody oraz bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Nieruchomość posadowiona jest na gruncie objętym wieczystym użytkowaniem. Instalacje, jakie posiada to: wodna zasilana z sieci miejskiej, kanalizacja, elektryczna 220/380V, centralne ogrzewanie z sieci miejskiej, przeciwpożarowa i odgromowa, sieć światłowodowa, klimatyzacja w wybranych pomieszczeniach. Obiekt jest wynajęty w 60% przez firmy zewnętrzne.

 

Z oferentem, który złoży najwyższą ofertę cenową, zgodnie z warunkami ogłoszenia, podjęte zostaną rokowania celem uzgodnienia treści umów dotyczących sprzedaży i terminu zawarcia umowy warunkowej, nie dłuższego jednak niż 30 od dnia otwarcia ofert. 

 

Termin składania ofert: 31.05.2023r.

Oferty, należy składać poprzez e-mail lub pocztą tradycyjną.
E-mail:
a.bil@kzrs.pl lub sekretariat@kzrs.pl
Adres:
Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
ul. Kopernika 30
00-336 Warszawa

Podstawowe warunki ewentualnej umowy sprzedaży:

Termin uiszczenia ceny nabycia upływa najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy przenoszącej prawo własności. 

 

Oferent, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, pod rygorem utraty prawa do zawarcia umowy sprzedaży. Po spełnieniu się warunków umowy przedwstępnej (uzyskanie zgody KZRS oraz Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa), Strony zawrą umowę sprzedaży nieruchomości pod warunkiem zawieszającym w postaci niewykonania prawa pierwokupu przez Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości, zaś po spełnieniu się warunku – umowę przenoszącą własność nieruchomości. 

W sytuacji przedłużającej się procedury spełnienia niezbędnych przesłanek do zawarcia umowy notarialnej w/w termin może zostać odpowiednio przedłużony. 

Na nabywcy ciąży obowiązek pokrycia wszelkich podatków, opłat, kosztów aktów notarialnych i wieczystoksięgowych, dotyczących transakcji kupna.

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie zastrzega sobie prawo:

– wyboru kancelarii notarialnej, celem obsługi transakcji sprzedaży,

– zastrzeżenia zobowiązania nabywcy do wpłaty, przy zawarciu umowy przedwstępnej, zadatku w rozumieniu art. 394 kodeksu cywilnego, w wysokości do 5 % ustalonej ceny sprzedaży;

– odstąpienia lub zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz bez podania przyczyny, 

 

Oferenci, którzy złożą ofertę w toku postępowania, powiadomieni zostaną o rezultacie postępowania wraz ze wskazaniem jego zwycięzcy oraz ustalonej ceny sprzedaży. 

 

Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży uzyskać można pod:

e-mail: a.bil@kzrs.pl lub sekretariat@kzrs.pl

lub telefonicznie pod nr: 22 826 41 26 (sekretariat) lub 697 095 139 (p. Arkadiusz Bil)