business, signature, contract-962355.jpg

Statut RZRS „SCh” – 2016 r.

S T A T U T

Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „ Samopomoc Chłopska” we Wrocławiu

( tekst jednolity z dnia 20.06.2016 r.)

I        Postanowienia ogólne

 • 1.

1.Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni „ Samopomoc Chłopska”, zwany dalej Związkiem z prawem używania skrótu: RZRS „ SCh”, jest dobrowolną, samorządną organizacją spółdzielczą, posiadającą osobowość prawną, utworzony przez Spółdzielnie „Samopomoc Chłopska”.

 1. Związek działa na podstawie ustawy Prawo Spółdzielcze, innych ustaw i przepisów oraz niniejszego statutu.
 2. Majątek Związku jest prywatną własnością jego członków.
 3. Czas trwania Związku nie jest oznaczony.
 • 2.
 1. Siedzibą Związku jest miasto Wrocław.
 2. Związek działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w obrębie określonym uchwałami Zjazdu Przedstawicieli Związku.
 3. Związek może przystępować do krajowych i zagranicznych organizacji spółdzielczych oraz innych organizacji lub zawierać z nimi umowy w celu realizacji zadań statutowych.
 • 3.

Związek używa pieczęci płaskiej z napisem: Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni „ Samopomoc Chłopska” we Wrocławiu, która może zawierać adres i inne celowe oznaczenia.

II       Cele i przedmiot działania Związku

 • 4.
 1. Celem Związku jest wykonywanie ustawowych funkcji lustracyjnych oraz udzielanie pomocy zrzeszonym spółdzielniom w ich działalności statutowej.
 2. Związek prowadzi na rzecz zrzeszonych spółdzielni działalność lustracyjną, instruktażową, doradczą i szkoleniową.
 3. Reprezentowanie interesów zrzeszonych spółdzielni wobec organów administracji państwowej i organów samorządu terytorialnego.
 4. Reprezentowanie interesów zrzeszonych spółdzielni za granicą.
 5. Inicjowanie i rozwijanie współpracy między spółdzielniami oraz współdziałanie z placówkami naukowo – badawczymi.
 6. Wykonywanie innych zadań przewidzianych w ustawie Prawo Spółdzielcze oraz statucie.
 7. Przedmiotem działalności Związku zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności PKD jest:
 1. 33.Z. – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
 2. 42.B – kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
 3. 14.Z. – doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 4. 20.Z. – wynajem nieruchomości na własny rachunek w celu zapewnienia zrzeszonym członkom pomocy w działalności statutowej.
 • 5.
 1. Dla realizacji ustawowych i statutowych zadań Związek:
 1. przeprowadza lustrację działalności zrzeszonych spółdzielni oraz współdziała w usuwaniu stwierdzonych w czasie lustracji nieprawidłowości i usterek,
 2. organizuje i przeprowadza kontrolę rocznych sprawozdań finansowych zrzeszonych spółdzielni w trybie uregulowanym odrębnymi przepisami,
 3. udziela zrzeszonym spółdzielniom pomocy, zwłaszcza w formie instruktażu, konsultacji i fachowego doradztwa – szczególnie w sprawach finansowych i samorządowo – organizacyjnych,
 4. działa na rzecz ochrony interesów zrzeszonych spółdzielni i ich członków,
 5. inicjuje i propaguje nowoczesne formy i metody gospodarowania w spółdzielniach,
 6. udziela pomocy organizacyjnych w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych,
 7. upowszechnia prawo, wspiera działalność samorządową, oświatową i społeczno – wychowawczą w zrzeszonych spółdzielniach,
 8. organizuje szkolenia w zakresie statutowych zadań spółdzielni,
 9. udziela pomocy organizacyjno – metodycznej w doskonaleniu zawodowym pracowników spółdzielni,
 10. rozpowszechnia poradniki i informatory dla potrzeb spółdzielni i ich organów.
 11. współdziała ze strukturami spółdzielczymi w kraju i za granicą oraz ze spółdzielniami w regionie,
 12. inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć w interesie Związku i jego rozwoju,
 13. podejmowanie działań zapewniających Związkowi właściwą pozycję we władzach spółdzielczych i samorządowych.
  1. Związek może wykonać odpłatnie zadania wymienione w ust. 1 także na rzecz spółdzielni nie zrzeszonych w Związku.

III     Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki

 • 6.
 1. a) Członkiem Związku może być każda spółdzielnia i organizacja    spółdzielcza z terenu Dolnego Śląska.
 2. Każdego zrzeszonego członka reprezentuje na Zjeździe jeden przedstawiciel wybrany przez stosowny organ.
  1. Zrzeszenie się w Związku jest dobrowolne i nie pociąga za sobą odpowiedzialność za zobowiązania Związku.
  2. Związek zrzesza co najmniej 10 spółdzielni.
  3. Spółdzielnia przystępująca do Związku składa deklarację podpisaną przez dwie uprawnione osoby oraz wnosi wpisowe w wysokości 10 000 złotych. Nowo przystępująca spółdzielnia może być tylko spółdzielnia pionu „Samopomoc Chłopska” z terenu Dolnego Śląska.
  4. Wpisowe płatne jest jednorazowo z chwilą złożenia deklaracji na członka Związku. W razie odmowy przyjęcia do Związku wpisowe podlega zwrotowi.
 • 7.

1.Członkowie Związku maja prawo:

 1. brać udział przez swoich przedstawicieli w Zjeździe Związku z czynnym i biernym prawem wyborczym do jego organów statutowych oraz z prawem do podejmowania uchwał na zasadach określonych w niniejszym statucie,
 2. do lustracji i innych form doradztwa, pomocy, instruktażu na zasadach określonych uchwałami Zjazdu Związku,
 3. żądać współdziałania w ochronie swoich interesów zagwarantowanych ustawowo,
 4. zgłaszać pod adresem Związku uzasadnione postulaty i wnioski,
 5. wystąpić ze Związku.
 6. przeglądać sprawozdania z działalności Związku oraz protokoły lustracji z działalności Związku.
 7. żądać odpisu statutu Związku, zaznajomienia się z regulaminami wydanymi na podstawie statutu.

2.Członkowie Związku mają obowiązek:

 1. przestrzegania w swojej działalności zasad spółdzielczych, przepisów ustawowych i statutowych oraz uchwał Zjazdu,
 2. popierania interesów spółdzielni zrzeszonych w Związku,
 3. poddania się lustracji oraz kontroli rocznych sprawozdań finansowych na zasadach określonych w przepisach obowiązującego prawa i przyjętych wniosków po lustracyjnych przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni,
 4. usuwania błędów i nieprawidłowości ujawnionych podczas lustracji,
 5. terminowego opłacania składek członkowskich
 • 8.
 1. O przyjęciu na członka Związku decyduje Rada Nadzorcza na podstawie pisemnej deklaracji w ciągu miesiąca od jej otrzymania i powiadamia o tym niezwłocznie zainteresowaną spółdzielnię. Spółdzielni nie przyjętej na członka służy prawo odwołania w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały rady nadzorczej do Zjazdu Związku, który na najbliższych obradach rozstrzyga w sprawie ostatecznie.
 2. Członek może wystąpić ze Związku za co najmniej trzymiesięcznym wypowiedzeniem członkostwa.
  1. Członek może być wykluczony ze Związku, po wcześniejszym uprzedzeniu, jeśli nie wypełnia obowiązków statutowych, a w szczególności, gdy nie poddaje się lustracji, nie wykonuje przyjętych przez Zgromadzenie wniosków po lustracyjnych, nie uiszcza składek na działalność Związku lub w inny sposób godzi w porządek prawny oraz wspólnotę interesów członkowskich.
  2. Decyzję o wykluczeniu członka podejmuje Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy uchwałą co najmniej 2/3 głosów obecnych. Członek ma prawo w ciągu 14 dni od daty powiadomienia o wykluczeniu odwołać się do Zjazdu Związku, który na najbliższych obradach rozstrzyga w sprawie ostatecznie.
  3. Wykreślenie z rejestru sądowego powoduje ustanie członkostwa w Związku, Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu może stwierdzić ustanie członkostwa w Związku po prawomocnym ogłoszeniu upadłości zrzeszonego członka.
  4. Członek wstępujący, występujący lub wykluczony ze Związku obowiązany jest uiścić składkę na działalność Związku za okres trwania członkostwa. Roszczenie Związku z tego tytułu może być dochodzone pozwem sądowym i egzekwowane w postępowaniu komorniczym.
  5. Wysokość składki członkowskiej uchwala Zjazd Związku.
  6. Na wniosek członka związku Rada Nadzorcza może stosować, w uzasadnionych przypadkach okresowe zmiany co do wysokości oraz terminów wnoszonych składek członkowskich.

IV Organy Związku

 • 9.
 1. Organami Związku są:
 1. Zjazd
 2. Rada Nadzorcza
 3. Zarząd
 4. Wobec członków Rady Nadzorczej i Zarządu ma zastosowanie rozdział 4 Prawa spółdzielczego o przepisach wspólnych zawartych w art. od 56 do 58.
 • 10.
 1. Zjazd jest najwyższym organem Związku.
 2. Każdego zrzeszonego w Związku członka reprezentuje na Zjeździe jeden przedstawiciel spółdzielni wybrany przez uprawniony statutowy organ.
 3. W Zjeździe mogą uczestniczyć z głosem doradczym, przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej oraz członkowie Rady Nadzorczej i prezes Zarządu nie będący przedstawicielami, a także osoby zaproszone.
 4. Do właściwości Zjazdu należy:
 1. zatwierdzenie porządku i uchwalenie regulaminu obrad,
 2. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej ,
 3. uchwalanie statutu Związku oraz jego zmian,
 4. ustalanie wysokości wpisowego oraz ustalanie wysokości składek członkowskich dla członków Związku,
 5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej i Zarządu oraz ocena działalności tych organów,
 6. zatwierdzenie sprawozdań rocznych, sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,
 7. podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu,
 8. uchwalanie kierunków i programów działalności Związku w zakresie jego zadań statutowych,
 9. podejmowanie uchwał o tworzeniu i przeznaczeniu funduszy,
 10. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się i podziału Związku oraz jego likwidacji,
 11. podejmowanie uchwał w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Związek może zaciągnąć,
 12. podejmowanie uchwał w sprawie wyboru i odwołania Prezesa Zarządu Związku,
 13. podejmowanie uchwał dotyczących decyzji Rady Nadzorczej w sprawie odmowy przyjęcia na członków Związku oraz wykluczenia i wykreślenia z rejestru członków Związku,
 14. podejmowanie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
 15. 1)   Zjazd zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku w ciągu sześciu miesięcy       po upływie roku obrachunkowego.

2) Zarząd zwołuje także Zjazd na żądanie;

 1. a) Rady Nadzorczej,
 2. b) jednej trzeciej przedstawicieli członków Związku. Żądanie zwołania Zjazdu składa się na piśmie z podaniem jego celu oraz oznaczenia spraw, które mają być zamieszczone w porządku obrad pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem Zjazdu. Uprawnieni do żądania zwołania Zjazdu mogą również żądać zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad.

3) Zawiadomienie o zwołaniu Zjazdu, zawierające termin, miejsce i projekt porządku obrad wysłane są listami poleconymi nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem Zjazdu.

4) Zjazd może podejmować uchwały jedynie objęte porządkiem obrad z uwzględnieniem przepisów zawartych w art. 49 § 4 Prawa Spółdzielczego.

5) Uchwały Zjazdu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

6) Uchwały dotyczące wyboru lub odwołania członków organów statutowych Związku tj. Rady Nadzorczej i Zarządu podejmowane są bezwzględną większością ważnie oddanych głosów w tajnym głosowaniu w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

7) Przy zmianach statutu Związku wymagane są uchwały podejmowane większością dwóch trzecich głosów, a przy likwidacji Związku większością trzech czwartych głosów – w obecności co najmniej połowy uprawnionych przedstawicieli.

8) Tajne głosowanie nad innymi uchwałami nie wymienionymi w ust. 6 powinno być przeprowadzone po zgłoszeniu stosownego wniosku przyjętego zwykłą większością głosów.

9) Tryb i zasady obradowania Zjazdu określa regulamin zatwierdzony przez Zjazd.

 • 11.
 1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Związku.   Kadencja Rady nadzorczej trwa trzy lata.
 2. Liczebny skład Rady Nadzorczej ustala Zjazd na każdą kadencję od 3 do 5 członków.

3.Radę Nadzorczą wybiera Zjazd w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów będących przedstawicielami członków zrzeszonych w Związku. Za wybranych do Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali bezwzględną większość głosów (tj. 50% +1) w obecności najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 1. W razie zaistnienia okoliczności przewidzianych w ust. 5 niniejszego paragrafu, Rada Nadzorcza w trakcie bieżącej kadencji może uzupełnić swój skład powołując tych kandydatów, którzy w kolejności otrzymali największą liczbę głosów albo działać w zmniejszonej liczbie, jeżeli pozostaje nadal w jej składzie co najmniej 2/3 członków wybranych na Zjeździe.
 2. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa przed upływem kadencji na skutek:
 3. a) zrzeczenia się mandatu,
 4. b) ustania członkostwa spółdzielni w Związku,
 5. c) odwołania przez Zjazd,
 6. d) utraty członkostwa w spółdzielni,
 7. e) śmierci.
 8. Rada Nadzorcza wybiera w jawnym głosowaniu ze swego grona: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.
 1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 1. nadzór i kontrola działalności Zarządu, zwłaszcza w zakresie przestrzegania przepisów prawa i statutu oraz ocena jego działalności,
 2. zatwierdzanie struktury organizacyjnej Związku oraz regulaminu wynagradzania pracowników Związku w części dotyczącej wynagrodzenia Prezesa Zarządu.
 3. wnioskowanie wysokości składek członkowskich Zjazdowi Związku.
 4. podejmowanie uchwał o przyjmowaniu oraz wykluczaniu i wykreślaniu członków Związku,
 5. rozpatrywanie skarg na działalność Związku,
 6. zatwierdzanie planów pracy Związku, rozpatrywanie sprawozdań oraz nadzór, kontrola i ocena bieżącej działalności,
 7. kontrola rocznych sprawozdań finansowych Związku,
 8. zatwierdzanie określonych w statucie regulaminów oraz analizowanie wyników lustracji Związku,
 9. upoważnianie Zarządu do przyjmowania spadków, zapisów i darowizn na rzecz Związku oraz nabywania nieruchomości,
 10. podejmowanie uchwał o umorzeniu nieściągalnych należności Związku,
 11. przedkładanie Zjazdowi sprawozdań ze swojej działalności, wyników lustracji oraz rozliczeń finansowych ze stosownymi wnioskami,
 12. podejmowanie uchwał o przystąpieniu Związku do innych organizacji oraz wybór i odwoływanie przedstawicieli Związku w tych organizacjach,

ł) podejmowanie, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością     głosów, uchwał w sprawie zawieszenia w czynnościach Prezesa Zarządu. Zawieszonego powiadamia się niezwłocznie w formie pisemnej z podaniem przyczyn.

 1. wyrażanie zgody na powoływanie i odwołanie pełnomocników Zarządu,
 2. zawieranie i rozwiązywanie umowy o pracę z Prezesem Zarządu Związku na podstawie Kodeksu Pracy,
 3. ustalanie zasad wynagradzania Prezesa Zarządu Związku.
 1. Rada Nadzorcza może w każdym czasie żądać od Zarządu wszelkich sprawozdań, wyjaśnień, udostępnienia ksiąg i dokumentów.
 2. Rada Nadzorcza wydaje Zarządowi konieczne zalecenia i przekazuje wnioski. Zarząd powiadamia o terminie i sposobie ich wykonania.
 1. a) Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące,
 2. b) posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są na polecenie jej przewodniczącego lub z upoważnienia przewodniczącego przez uprawnioną osobę,
 3. c) zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej może skutecznie żądać:
  • jedna druga jej składu,
  • Prezes Zarząd,
  • Krajowa Rada Spółdzielcza,
 1. d) o posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem terminu, miejsca i porządku      obrad zawiadamia się pisemnie jej członków i zainteresowanych co najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem, a w sprawach nie cierpiących zwłoki – natychmiast przy użyciu dostępnych środków komunikacji.
 2. Do prawomocności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność co najmniej ½ składu rady, w tym przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego.
 3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych z wyjątkiem przypadków, w których wymagana jest większość bezwzględna.
 4. W przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w ust. 7 lit. „ ł”– Rada Nadzorcza zobowiązana jest w terminie 30 dni od daty podjęcia uchwały, zwołać nadzwyczajny Zjazd celem podjęcia wiążących decyzji w sprawie odwołania Prezesa Zarządu Związku.
 • 12.

Komisje Rady Nadzorczej Związku są organami wewnętrznymi Rady, mogą być stałe oraz doraźnie powoływane do określonych zadań.

Do stałych komisji Rady zalicza się Komisję Rewizyjną

 • 13.

Zasady i tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Pracy Rady Nadzorczej.

 • 14.
 1. Zarząd kieruje działalnością Związku oraz reprezentuje go na zewnątrz. Podejmowanie decyzji nie zastrzeżonych w ustawie i statucie należy do Zarządu.
  1. Zarząd Związku jest jednoosobowy.
  2. Prezesa Zarządu wybiera Zjazd spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Prezesa Zarządu odwołuje Zjazd na wniosek Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek 1/3 uprawnionych członków związku. Do trybu wystąpienia z takim żądaniem uprawnionych członków Związku zastosowanie mają odpowiednio postanowienia § 10 ust. 5 pkt 2 Statutu.
  3. Prezes Zarząd jest zatrudniony w Związku z uprawnieniami i obowiązkami pracodawcy w myśl przepisów Kodeksu Pracy.
  4. Wyboru i odwołania Prezesa Zarządu dokonuje Zjazd w tajnym głosowaniu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
  5. a) Prezes Zarządu jest wybierany na czas nieoznaczony.
  6. b) Zjazd Związku może odwołać Prezesa Zarządu Związku w razie nie udzielenia mu absolutorium bez obowiązku zamieszczania tej czynności w porządku obrad Zjazdu.
  7. c) W razie zaistnienia okoliczności przewidzianych w ust. 6 lit. „b” Zjazd może niezwłocznie z własnej inicjatywy, wybrać nowego Prezesa na zasadach i trybie określonym w ust. 3, bez obowiązku zamieszczania tej czynności w porządku obrad Zjazdu.
  8. d) Zgodnie z art. 56 § 1 Prawa Spółdzielczego w przypadku braku kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu, Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

7.Odwołanie lub zawieszenie w czynnościach Prezesa Zarządu Związku nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
 1. organizowanie działalności Związku,
 2. powoływanie i odwoływanie, za zgodą Rady Nadzorczej, pełnomocników oraz ustalanie zakresu ich pełnomocnictwa,
 3. reprezentowanie Związku i zrzeszonych w nim członków na zewnątrz,
 4. organizowanie działalności, udzielanie pomocy i innych prac na rzecz członków w zakresie określonym przepisami prawa i statutu Związku,
 5. realizacja uchwał Zjazdu i Rady Nadzorczej,
 6. opracowanie projektu rocznego planu działalności Związku, planu finansowego oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej,
 7. opracowanie projektu regulaminu organizacyjnego Związku i przedkładanie go do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej,
 8. przedkładanie Radzie Nadzorczej wniosków o ustalenie wysokości składek członków na finansowanie działalności Związku,
 9. opracowuje regulamin pracy i wynagradzania pracowników Związku,
 10. składanie Radzie Nadzorczej i Zjazdowi sprawozdań z działalności Związku,
 11. wykonywanie innych czynności związanych z działalnością Związku nie zastrzeżonych do właściwości nadrzędnych organów Związku.
 12. przygotowuje wnioski do Rady Nadzorczej o przyjęcie nowych członków do Związku.
  1. Oświadczenie woli za Związek składa Prezes Zarządu lub dwaj pełnomocnicy Zarządu.
 • 15.

W celu zapewnienia sprawnej obsługi Związku i zrzeszonych w nim spółdzielni tworzy się Biuro RZRS „SCh”. Strukturę Organizacyjną i Regulamin Pracy Biura zatwierdza Rada Nadzorcza.

V Lustracja spółdzielcza

 • 16.
 1. Działalność gospodarcza, finansowa i merytoryczna, w tym w zakresie przestrzegania prawa oraz rachunkowości członków Związku mogą podlegać lustracji i kontroli przeprowadzanej przez Związek.
 2. Lustracje przeprowadza się według zasad i zakresu stosownie do obowiązujących przepisów oraz instrukcji Krajowej Rady Spółdzielczej.
 3. Na żądanie członka Związku, może być przeprowadzana lustracja (kontrola) doraźna, której zakres określa organ żądający lustracji (kontroli).
 4. Lustracja przeprowadzana przez Związek nie zwalnia kierownika jednostki i jej organów nadzorczych od ustawowych obowiązków zorganizowania i wykonywania w sposób właściwy kontroli wewnętrznej funkcjonalnej, w tym wynikającej z przepisów art. 44 i 46 § 1 podpunkt 2 Prawa spółdzielczego.
 5. Celem lustracji jest ocena efektywności gospodarczego działania, przestrzegania przez podmiot kontrolowany obowiązujących przepisów prawa, w tym legalności, rzetelności i gospodarności działania oraz udzielanie instruktażu i doradztwa pracownikom, członkom kierownictwa i organom stanowiącym, a także eliminowanie i korygowanie stwierdzonych nieprawidłowości.
 • 17.
 1. Lustrację przeprowadza delegowany przez Związek lustrator posiadający uprawnienia lustracyjne nadane w trybie określonym przez ustawę Prawo Spółdzielcze.
 2. Lustrator uprawniony jest podczas lustracji do przeglądania ksiąg i wszystkich dokumentów oraz do bezpośredniego sprawdzania stanu majątkowego lustrowanej jednostki. Kierownik jednostki i jej pracownicy obowiązani są do udzielania żądanych wyjaśnień i pomocy niezbędnej dla dokonania obiektywnej oceny spółdzielni zgodnej ze stanem faktycznym.
 3. Lustrator organizuje, a kierownik lustrowanej jednostki zobowiązany jest zapewnić współudział w lustracji przedstawicieli organów stanowiących.
 4. Lustrator obowiązany jest do udzielania w czasie lustracji (kontroli) doradztwa, instruktażu i wskazówek, w tym zwłaszcza dotyczących ewidencji księgowej, gospodarki finansowej, rozliczeń podatkowych oraz innych spraw związanych z przedmiotem lustracji oraz funkcjonowaniem lustrowanej jednostki.
 • 18.
 1. Z czynności lustracyjnych i kontrolnych lustrator sporządza protokół, który jest dokumentem dwustronnym, podpisanym przez lustratora i kierownika lustrowanej jednostki. W przypadku zlecenia lustracji (kontroli) przez inny organ jednostki – protokół podpisują lustrator i uprawnieni przedstawiciele tego organu.

Lustrator zobowiązany jest przedłożyć protokół lustracji: organowi zlecającemu lustrację (kontrolę) , kierownikowi jednostki i organowi nadzorującemu pracę kierownika jednostki.

 1. Na podstawie ustaleń lustracji, Związek może (na żądanie lustrowanej jednostki) lub z własnej inicjatywy wydać ocenę badanego przedmiotu sprawy wraz z wnioskami mającymi na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

VI Finanse i rachunkowość Związku

 • 19.

1.Związek może posiadać, nabywać i zbywać majątek oraz zaciągać zobowiązania.

 1. Za swoje zobowiązania Związek odpowiada wyłącznie własnym majątkiem.
 2. Działalność Związku jest finansowania:
  1. ze składek, wpisowego zrzeszonych członków według zasad uchwalonych przez Zjazd,
  2. wpływów z majątku własnego oraz sprzedaży usług,
  3. z innych przychodów z tym dotacji i darowizn.
 • 20.
 1. Koszty lustracji, instruktażu i doradztwa na rzecz zrzeszonych spółdzielni, określa co do zasady Rada Nadzorcza.

2.Wszelkie koszty innych czynności, wynikające z ich indywidualnego charakteru, mogą być finansowane według zasad odrębnie ustalonych w uzgodnieniu z zainteresowanymi podmiotami.

 • 21.
 1. Przychody ze składek na działalność Związku nie podlegają opodatkowaniu, a ich pozostałość nie wykorzystana w roku obrachunkowym przechodzi na rok następny.
 2. Przychody z innych źródeł nie przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji zadań statutowych Związku, po pomniejszeniu o należny podatek, stanowią nadwyżkę bilansową.
 3. O przeznaczeniu nadwyżki bilansowej decyduje Zjazd Związku.
 4. Straty bilansowe Związku pokrywane są w pierwszej kolejności z funduszu zasobowego, a z pozostałych funduszy w następnej kolejności – proporcjonalnie do ich wysokości.
 • 22.

Związek tworzy następujące fundusze:

 1. fundusz zasobowy z wpłat wpisowego, części nadwyżki bilansowej i innych źródeł określonych przepisami prawa,
 2. fundusze celowe według zasad ogólnie obowiązujących,
 3. inne fundusze według zasad określonych w ustawie.
 • 23.
 1. Gospodarka finansowa Związku prowadzona jest na podstawie planu finansowego, zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą,
 2. Rachunkowość Związku prowadzona jest na podstawie zasad i przepisów określonych w aktach normatywnych.
 3. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
 4. Roczne sprawozdanie finansowe Związku podlega kontroli pod względem rzetelności i prawidłowości. Uchwałę w tym zakresie podejmuje Rada Nadzorcza.
 5. Lustrację Związku na podstawie przepisów określonych w art. 91-93 w zw. Z art. 257 § 2 Prawa Spółdzielczego przeprowadza Krajowa Rada Spółdzielcza

VII Postanowienia końcowe

 • 24.
 1. Przy łączeniu i podziale oraz likwidacji i upadłości Związku mają zastosowanie odpowiednio przepisy zawarte w ustawie Prawo Spółdzielcze i innych ustawach
 2. W odniesieniu do spraw nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawowe.
 • 25.

Nowelizacja statutu wprowadzona została uchwałą nr 7/2016 z dnia 20 czerwca 2016 rok Zjazdu Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „ Samopomoc Chłopska” we Wrocławiu

Władysława Andrejczuk                                         Michał Antoniszyn

Sekretarz Zjazdu                                                     Przewodniczący Zjazdu

podpis czytelny                                                           podpis czytelny

Odpis zgodny z ostatnim złożonym a aktach KRS 19359. Tekst Jednolity

Wrocław, dnia 7.12. 2016 rok