Lustracje

Wyciąg ze Statutu RZRS „SCh” we Wrocławiu

Lustracja spółdzielcza.

 • § 17.
 1. Działalność gospodarcza, finansowa i merytoryczna, w tym w zakresie przestrzegania prawa oraz rachunkowości członków Związku mogą podlegać lustracji i kontroli przeprowadzanej przez Związek.
 2. Lustracje przeprowadza się według zasad i zakresu stosownie do obowiązujących przepisów oraz instrukcji Krajowej Rady Spółdzielczej.
 3. Na żądanie członka Związku, może być przeprowadzana lustracja (kontrola) doraźna, której zakres określa organ żądający lustracji (kontroli).
 4. Lustracja przeprowadzana przez Związek nie zwalnia kierownika jednostki i jej organów nadzorczych od ustawowych obowiązków zorganizowania i wykonywania w sposób właściwy kontroli wewnętrznej funkcjonalnej, w tym wynikającej z przepisów art. 44 i 46 § 1 podpunkt 2 Prawa spółdzielczego.
 5. Celem lustracji jest ocena efektywności gospodarczego działania, przestrzegania przez podmiot kontrolowany obowiązujących przepisów prawa, w tym legalności, rzetelności i gospodarności działania oraz udzielanie instruktażu i doradztwa pracownikom, członkom kierownictwa i organom stanowiącym, a także eliminowanie i korygowanie stwierdzonych nieprawidłowości.
 • § 18.
 1. Lustrację przeprowadza delegowany przez Związek lustrator posiadający uprawnienia lustracyjne nadane w trybie określonym przez ustawę Prawo Spółdzielcze.
 2. Lustrator uprawniony jest podczas lustracji do przeglądania ksiąg i wszystkich dokumentów oraz do bezpośredniego sprawdzania stanu majątkowego lustrowanej jednostki. Kierownik jednostki i jej pracownicy obowiązani są do udzielania żądanych wyjaśnień i pomocy niezbędnej dla dokonania obiektywnej oceny spółdzielni zgodnej ze stanem faktycznym.
 3. Lustrator organizuje, a kierownik lustrowanej jednostki zobowiązany jest zapewnić współudział w lustracji przedstawicieli organów stanowiących.
 4. Lustrator obowiązany jest do udzielania w czasie lustracji (kontroli) doradztwa, instruktażu i wskazówek, w tym zwłaszcza dotyczących ewidencji księgowej, gospodarki finansowej, rozliczeń podatkowych oraz innych spraw związanych z przedmiotem lustracji oraz funkcjonowaniem lustrowanej jednostki.
 • § 19.
 1. Z czynności lustracyjnych i kontrolnych lustrator sporządza protokół, który jest dokumentem dwustronnym, podpisanym przez lustratora i kierownika lustrowanej jednostki. W przypadku zlecenia lustracji (kontroli) przez inny organ jednostki – protokół podpisują lustrator i uprawnieni przedstawiciele tego organu.

Lustrator zobowiązany jest przedłożyć protokół lustracji: organowi zlecającemu lustrację (kontrolę), kierownikowi jednostki i organowi nadzorującemu pracę kierownika jednostki.

 1. Na podstawie ustaleń lustracji, Związek może (na żądanie lustrowanej jednostki) wydać ocenę badanego przedmiotu sprawy wraz z wnioskiem mającymi na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.