Badania Bilansu

Badania sprawozdania finansowego przeprowadzamy w myśl postanowień ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości /Dz.U. 76, poz.694 z 2002r./ oraz zgodnie z normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego zatrudniamy biegłych rewidentów gwarantujących pełną niezależność i bezstronność. Z chwilą podpisania umowy o badanie wyznaczeni biegli rewidenci stają się konsultantami i doradcami.

W wyniku przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego przedstawimy kierownictwu jednostki opinię zawierającą ocenę sprawozdania finansowego i raport z badania sprawozdania finansowego oraz w razie potrzeby pismo poufne.